Samsung-tìm hiểu về giai đoạn phát triển thành doanh nghiệp lớn

Giai đoạn phát triển thành doanh nghiệp lớn của Samsung


(từ giữa những năm 1950 đến cuối những năm 1960)

Trong giai đoạn này, Samsung vừa thực hiện bước phát triển mới trở thành doanh nghiệp quy mô lớn, vừa hưởng ứng chính sách thúc đẩy xuất khẩu, thay thể nhập khẩu của chính phủ. Vào đầu những năm 1950, Samsung bước chân vào các lĩnh vực sản xuất như đường, sợi vải, v.v... và bằng số vốn tích lũy được, vào năm 1958 Samsung mua lại công ty bảo hiểm Ankook và tham gia vào lĩnh vực tài chính. Cho đến năm 1960, Samsung đã mở rộng ngành nghề kinh doanh sang bảo hiểm nhân thọ, phần phối, sản xuất giấy, truyển thông, v.v...

Trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh này, Samsung nhận thấy cần phải áp dụng một hệ thống quản trị kinh doanh nhằm vận hành việc kinh doanh đa ngành một cách hệ thống. Vì vậy, Samsung đã đón nhận và áp dụng hệ thống và phương pháp quản trị tân tiến nhất của Nhật và điểu chỉnh cho phù hợp với điểu kiện môi trường của Hàn Quốc. Tuy nhiên cho đến giờ Samsung đã trở thành một trng những công ty sản xuất điện thoại hàng đầu với những dòng sản phẩm được nhiều người sử dụng nhất như: samsung galaxy note edge, samsung galaxy s4,....
Công ty Samsung
Công ty Samsung
Sự kiện quan trọng dầu tiên về mặt xây dựng hệ thống quản trị vào thời điểm này là thực thi chế độ tuyển dụng công khai vào năm 1957. Samsung đã xóa bỏ phương thức tuyển dụng qua mối quan hệ hoặc ngẫu nhiên trước đây để thực thi chê' độ tuyển dụng công khai đấu tiên trong cả nước. Việc áp dụng chế độ tuyển dụng nhằm thu hút và đảm bảo tính liên tục vể nguổn nhân lực ưu tú đã trở thành hình mẫu của phương thức quản trị nhân sự mang tính hệ thống và công minh, đồng thời tập đoàn này cũng đã tiến thêm một bước thực thi hệ thống quản trị nhàn sự trong việc xúc tiến hệ thống hóa toàn bộ cơ cấu quản trị kinh doanh.

Sự kiện đáng lưu ý thứ hai là việc thành lập ban thư ký mang tính chuyên môn vào năm 1959. Ban thư ký của Samsung ban đẩu chỉ có chức năng trợ lý lễ tân cho CEO và lập kế hoạch kinh doanh mới, nhưng từ đấu những năm 1960, ban này phụ trách thêm phẩn tài vụ và kiểm toán, vể sau phụ trách cả chức năng nhân sự nên đóng vai trò thực thi như một cơ quan đẩu não. Ban thư ký với vai trò là cơ quan đầu não, văn phòng chính của doanh nghiệp, thực hiện các chức năng như xúc tiến ngành nghể kinh doanh mới, đưa ra các quyết định có liên quan đến việc đẩu tư quy mô lớn cho ngành nghề cũ với vai trò như một thị trường tài chính nội bộ, điểu chỉnh và kiểm soát các công ty con, phát triển nhân lực quản trị và đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kê' phương thức quản trị và văn hóa doanh nghiệp. Ban thư ký phản ứng linh hoạt với thay đổi của môi trường trong cũng như ngoài doanh nghiệp và được phát triển thành bộ phận tái cấu trúc, ban kê' hoạch chiến lược, ban chiến lược tương lai, v.v...

Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: