Tiến hóa thành doanh nghiệp vững chắc nhằm đổi mới sáng tạo.


Quản trị sáng tạo hướng đến đổi mới sáng tạo, có thể tạo ra hình mẫu kinh doanh, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ mới chưa có mặt trên thị trường. Xét ở phương diện các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung — doanh nghiệp thực hiện đổi mới liên tục nâng cao sau khi mô phỏng và cải tiến sản phẩm, công nghệ sẵn có bên cạnh việc củng cố hiệu năng vận hành nhằm tiết giảm giá vốn trong hàng mấy chục năm qua, việc xây dựng năng lực, hệ thống quản trị, văn hóa tổ chức mới phù hợp với đổi mới sáng tạo là một vấn đề còn bỏ ngỏ mang đầy thử thách. 

Tiến hóa thành doanh nghiệp vững chắc nhằm đổi mới sáng tạo.
Quản trị sáng tạo hướng đến đổi mới sáng tạo
Trong tổ chức phát triển sản phẩm và công nghệ thành công thường tốn tại ý thức kháng ngự đối với đổi mới sáng tạo và thay đổi do tầm lý tự mãn và văn hóa theo đuổi phương thức hiện hữu. Nghĩa là, văn hóa quan liêu của các tập đoàn thành công thường mang khuynh hướng bảo thủ, không ưa sự thay đổi, cố chấp với những lộ trình kỹ thuật sẵn có và tiến hành công tác R&D mang tính chất đổi mới liên tục nâng cao nhằm phục vụ cho thành quả ngắn hạn và mang tính khả thi. Ngoài ra, trong doanh nghiệp còn có khả năng xuất hiện hội chứng NIH (not invented here) chỉ tập trung vào việc nghiên cứu phát triển công nghệ nội bộ, có khuynh hướng bài trừ, tỏ ra tiêu cực với việc du nhập công nghệ hay nhân lực bên ngoài, cũng không thể khẳng định rằng Samsung hoàn toàn không có khuynh hướng này và không chú trọng vào thành quả ngắn hạn. Có thể kể đến một đối thủ của Samsung tại thị trường Hàn Quốc như Pantech với các sản phẩm: sky a860 cũsky a870,...

Hơn nữa, các doanh nghiệp Hàn Quốc bao gồm Samsung có văn hóa khép kín và cào bằng, hệ thống quản lý chi tiết không dung nạp thất bại, tổ chức theo trật tự trên dưới và quản lý mang tính trung ương tập quyền, tính cẩn cù nông nghiệp và nhân lực đổng chất được phát triển qua chủ nghĩa thuẩn huyết được phát triển và thể chê' hóa dưới nển tảng văn hóa Nho giáo, du nhập phương thức quản trị kiểu Nhật và văn hóa kiểu quần đội. Những yếu tố này đã tỏ ra thích hợp với chiến lược đuổi kịp các doanh nghiệp dẫn đẩu thị trường dựa trên việc mô phỏng và cải tiến thành quả vể hiệu suất giá vốn nên các doanh nghiệp Hàn Quốc bao gồm Samsung đã có thể đuổi kịp các doanh nghiệp hàng đầu một cách nhanh chóng. 

Theo đó, nếu các doanh nghiệp Hàn Quốc bao gồm Samsung muốn trở thành doanh nghiệp đổi mối sáng tạo vừa duy trì năng lực đổi mới liên tục nâng cao và tính hiệu năng vận hành vói tẩm cỡ hàng đầu thế giới thì phải tiến hóa, phát triển thành tổ chức có năng lực phát triển và khai thác song song. Ở mô hình quản trị sáng tạo đòi hỏi nhân lực, năng lực, văn hóa tổ chức và hệ thống quản trị, v.v... giữ vai trò vô cùng đặc biệt nhưng nếu quá nóng vội theo đuổi sự thay đổi thì có thể dẫn đốn nguy cơ tổ chức hiện hữu có hiệu năng tốt nhất thế giới có thể bị chao đảo và thành quả quản trị có thể bị giảm đi nhanh chóng. 

Vì thế, tổ chức hiện hữu vừa phải duy trì nển tảng năng lực, hệ thống và văn hóa sẵn có bằng tay phải, vừa phải tìm tòi động lực tăng trưởng mới thông qua các ngành nghê' kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong công nghệ, thiết kế, hình mẫu kinh doanh, v.v... bằng tay trái một cách tự chủ và độc lập với năng lực, hệ thống và văn hóa mới phù hợp với phương thức quản trị sáng tạo. Tổ chức hiện hữu vừa phải tập trung vào việc củng cố hiệu suất vận hành như tiết giảm giá vốn và đổi mới liên tục nâng cao nhằm cải tiến lộ trình kỹ thuật, sản phẩm, hình mẫu kinh doanh thành công, vừa theo đuổi thành quả ngắn hạn. Trên thực tế, theo các nghiên cứu gần đầy lấy đối tượng là các doanh nghiệp của Mỹ, cho thấy có đến hơn 90% các doanh nghiệp áp dụng phương thức tổ chức thuận cả hai tay đã đạt được thành công trong phát triển sản phẩm đổi mới sáng tạo và cho thấy thành quả quản trị cùng với xác suất thành công cao hơn hẳn so với các doanh nghiệp chỉ thuận tay phải theo phương thức truyền thống. 

Vì thế, trong trường hợp của Samsung, thay vì áp dụng mô hình quản trị sáng tạo lên toàn bộ tổ chức ngay từ đẩu, chúng tôi cho rằng bàn tay trái của Samsung cẩn tìm tòi động lực tăng trưởng mới của tương lai thông qua đổi mới sáng tạo và ngành nghề mới trong một tổ chức đóng vai trò như đội biệt động rồi mói áp dụng lên toàn bộ tổ chức. Tổ chức thuận tay trái phải được hình thành vói trọng tâm là đội ngũ nhân lực dám đương đẩu thử thách, có tính sáng tạo và chuyên môn cao nhằm thực hiện đổi mới sáng tạo. Đồng thời, như những điểu Chủ tịch Lee Kun Hee nhấn mạnh, doanh nghiệp một mặt phải tôn trọng tính đa dạng, cởi mở, tính linh hoạt là nển tảng của tính sáng tạo; mặt khác cần hình thành hệ thống quản trị và văn hóa tổ chức biết chấp nhận thất bại và khuyến khích tinh thẩn học tập từ những thất bại đó. Bởi đổi mới sáng tạo là một cuộc thử thách lớn và mang xác suất thất bại cao. 

Ngoài ra, đổi mới sáng tạo cẩn nhiểu nỗ lực và đẩu tư dài hạn nên doanh nghiệp cần áp dụng một hệ thống đánh giá và khen thưởng riêng ngoài hệ thống hiện hữu dựa trên thành tích ngắn hạn đang được áp dụng hiện nay. Ví dụ như việc kéo dài thời gian đánh giá từ 1 lên 3-5 năm rồi tiến hành khen thưởng dựa trên kết quả đánh giá hay việc áp dụng hệ thống mới với hình thái khen thưởng thỏa đáng nếu nhân viên thực hiện thành công đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, có nhiểu khả năng tổ chức thuận tay trái không tạo ra được thành quả trong suốt thời gian dài dù được tổ chức thuận tay phải hỗ trợ nguổn lực cốt lõi vể tài chính và nhân lực. Vì thế, ban quản trị tối cao cẩn kiêm nhiệm vị trí tối cao của tổ chức thuận tay trái và liên tục hỗ trợ, quan tâm với tư cách là người đứng mũi chịu sào và thực thi việc hợp tác, điểu chỉnh giữa hai tổ chức này. 

Xét từ quan điểm này, có thể nói vấn để đặt ra vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện nay là làm thế nào Viện Kỹ thuật Tổng hợp đóng vai trò là tổ chức thuận tay trái vốn đang đảm trách công tác nghiên cứu cơ bản và dài hạn của Samsung có thể phát triển công nghệ gốc thuộc tẩm cỡ hàng đầu thê' giới và phát triển thành một viện nghiên cứu quốc tế đảm bảo năng lực đổi mới sáng tạo. Samsung đã thành lập Viện Kỹ thuật Tổng hợp và theo đuổi sự cần bằng giữa công tác nghiên cứu mang tính khám phá (exploration) và công tác nghiên cứu mang tính thực dụng (exploitation) trong trung và dài hạn với trách nhiệm phần công vai trò trong tổ chức nghiên cứu phát triển của toàn tập đoàn cho đến từng bộ phận. Theo các nghiên cứu học thuật gấn đây, để tạo ra thành quả tốt liên tục, doanh nghiệp cần phải đảm bảo sự cân bằng phù hợp giữa công tác nghiên cứu khám phá và thực dụng. Viện Kỹ thuật Tổng hợp với vai trò là tổ chức thuận tay trái điển hình thực thi đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu mang tính khám phá đóng vai trò ngày càng quan trọng dưới nền tảng quản trị sáng tạo. Đặc biệt, kể từ sau tuyên bố phương thức quản trị sáng tạo, tỷ trọng các dự án đổi mới sáng tạo như việc tạo ra cấu tạo vật chất mới hay phát triển vật liệu chưa có mặt trên thị trường như chất bán dẫn graphene ngày càng tăng cao và đây là một phương hướng có lợi. 

Ngoài ra, trong tổ chức phòng nghiên cứu hiện hữu cũng cẩn vận hành riêng biệt một bộ phận đóng vai trò là đội biệt động phụ trách các vấn để đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm, công nghệ sáng tạo. Nếu xét từ quan điểm này, có thể thấy trung tầm phát triển sáng tạo, cơ quan chủ quản của viện C-Lab (Creative Lab) là một thử nghiệm hay xét vể quan điểm tổ chức thuận cả hai tay. Gần đây, với việc vận hành hệ thống IDEA Open Space trong tập đoàn, Samsung đã bước đầu khởi động cơ chế nhằm giúp các ý tưởng được nảy sinh cả vể lượng và chất thông qua trí tuệ tập thể và kích hoạt việc tìm tòi ý tưởng sáng tạo trong nội bộ tổ chức. Qua đó, Samsung cũng bắt đẩu hỗ trợ việc thực hiện và vận hành C-Lab trong từng bộ phận kinh doanh nhằm giúp các ý tưởng có thể trở thành hiện thực. Ngoài ra, nhằm phổ biến văn hóa và tinh thẩn sáng tạo trong toàn tập đoàn, Samsung đã mở ‘Học viện sáng tạo’, tổ chức các sự kiện như ‘ngày hội C-Lab’ (C-Lab Day) nhằm triển lãm các thành quả của C-Lab và bắt đẩu khuyến khích tinh thần chủ động và tham gia của toàn thể nhân viên vào các hoạt động đổi mới sáng tạo. Trung tâm phát triển sáng tạo nắm vai trò tháp điều khiển chung, tìm tòi các ý tưởng sáng tạo trong phạm vi lớn, xúc tiến thực hiện ý tưởng đã được để ra và phổ biến văn hóa cũng như tinh thần sáng tạo trong toàn tập đoàn. Để cơ chế tổ chức thuận cả hai tay kiểu Samsung này được thành công, như đã để cập cụ thể ở trên, tổ chức đóng vai trò đội biệt động đảm nhiệm sự đổi mới sáng tạo phải tuyệt đối tôn trọng tính đa dạng, tính cởi mở, tính linh hoạt hoàn toàn khác biệt với văn hóa tổ chức hiện hữu và chú trọng đến sự giao tiếp trong tổ chức; đổng thời, bồi đắp văn hóa tổ chức ham học hỏi từ thất bại, chấp nhận thất bại và phải để ra được khung thời gian cho sự đánh giá, khen thưởng trong dài hạn. Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

0 nhận xét: